BORGÅ STAD

 

Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

81 euro/månad för tre timmar/dag                        

108 euro/månad för fyra timmar/dag

135 euro/månad för fem timmar/dag

Du kan välja antalet eftis timmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta tiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

 

Avgiftsbefrielse eller nedsatt avgift

Ifall du har svårigheter att betala räkningen kontakta social- och familjetjänster som kartlägger familjens ekonomiska situation.

Uppsägning och ändring av tid

Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till Borgå stads koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.

 

Eftistiden kan ändras endast en gång per läsår. Ändringen träder i kraft genast från följande månad.

 

Eftiset är öppet

från klockan 13.00 till 17.00. måndag till fredag. Då det är dåligt väder är det bra att ha extra byteskläder och inneskor.

 

Kontakta mig gärna om ni har frågor gällande eftiset.

Hälsningar

Eftisansvarig, Hem och skola i Sannäs rf /Sannäs Eftis

Jenny Liljeberg

040 744 4723

 

Verksamhetsplan 2022-2023, Sannäs Eftis

Eftis vision och verksamhetside:
Detta läsår har vi nu hittils en grupp på 21barn. I gruppen finns det specialbehov, och
därmed är vi 3vuxna på plats.
Vår vision är att varje enskilt barn skall höras och ses. En plats där det enskilda barnet får
känna sig trygg, omtyckt, och en plats hen gärna kommer till efter skolan.

Värden, uppgifter och mål:
- Multilitteracitet och gemenskapens välbefinnande, som är ett gemensamt mål för
alla skolor och eftisar i Borgå.
- Öva sociala färdigheter, ta varandra i beaktande
- Satsar på Vi-anda genom gemensamma aktiviteter och diskussioner
- Mångsidig verksamhet
- Tid för fri lek
- Vuxna är närvarande och lyssnar
- Förebygga utfrysning, vi accepterar varandras olikheter
- Hitta en lugn stund per dag

Samarbete:
- Infobrev till föräldrarna varje fredag, via mejl, där det kommer fram vad vi har gjort
under veckans gång plus information om nästa veckas program.
- Föräldrarna fyller i blanketten om barnets förhandsuppgifter
- Diskussioner med föräldrarna varje dag vid avhämtning av barnet
- Telefonsamtal/möte med föräldern vid behov
- Samarbete med skolan där vi kan vid behov diskutera gemensamma barn, plus
ämnen som berör oss.
- Följer med stadens utbud av tjänster och program för eftisgrupper

Läsårets utvecklingsåtgärder
- Vi främjar barnens sociala färdigheter genom lek, samarbete, diskussioner, och den
vuxna ingriper vid nödvändiga situationer.
- Må bra tillsammans
- Socialt välmående
- Lugna stunder med saga/lugn aktivitet
- Aktiviteter där vi övar och leker med texter, bilder och lyssnande.

Personal:
- Monica Roms (ansvarsledare och rörelseansvarig)
- Hjälpledare Kate Rannström och Jessica Rehnberg
- Deltar i mån av möjlighet i fortbildningar/kurser som ordnas för eftisledarna
- Monica planerar i stort sett verksamheten, pga tidsbrist, men vi pratar och
diskuterar ideérna.
- Personalen delar på sig under verksamheten
- Monica ansvarar över materiella anskaffningar, ordna utfärder, föräldrakontakten
och det administrativa
- Skapa gruppanda, genom aktiviteter och diskussioner
Eftis egen läsårsplan: mål och innehåll
- Barnen skall kunna känna sig trygga på eftis, trivas och ha roligt
- Vuxna lägger klara gränser, och ser till att alla följer reglerna på eftis
- Barnen lär sig nya saker
- Förebygga mobbning genom att den vuxna är närvarande och lyhörd
- Kompisrelationer viktiga
- Vuxna bryr sig om barnet, och ger den individuella kontakten
- Satsar på en mångsidig verksamhet där barnens önskemål tas i beaktande
- Erbjuda barnen Rörelse och vila/lugn stund
- Erbjuda läxläsning
- Öppen föräldrakontakt
Dagsprogram:
Kl 13: Vi samlas inomhus för en liten samling där vi går igenom barnantalet och dagens
händelser med bildstöd
Kl 13.15-13.30 Ut på en liten rast
Kl. 13.30-14 Mellnamål
Kl.14-15 ledd verksamhet och läxläsning
Kl. 15-17 Fri lek inomhus/utomhus

Augusti 2022
Tema: Gemenskapens välmående                                                      
- Vi börjar alla dagar med en gemensam samling
- Gemensamma namnlekar
- Gemensamma ledda lekar inomhus och utomhus
- Vi går igenom rutiner och regler
- Vi satsar på att lära känna varandra, barn som vuxna