BORGÅ STAD

 

Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

81 euro/månad för tre timmar/dag

108 euro/månad för fyra timmar/dag

135 euro/månad för fem timmar/dag

Du kan välja antalet eftis timmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta tiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

 

Avgiftsbefrielse eller nedsatt avgift

Ifall du har svårigheter att betala räkningen kontakta social- och familjetjänster som kartlägger familjens ekonomiska situation.

Uppsägning och ändring av tid

Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till Borgå stads koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.

 

Eftistiden kan ändras endast en gång per läsår. Ändringen träder i kraft genast från följande månad.

 

Eftiset är öppet

från klockan 12.40 till 17.00. måndag till fredag. Då det är dåligt väder är det bra att ha extra byteskläder och inneskor.

 

Kontakta mig gärna om ni har frågor gällande eftiset.

Hälsningar

Eftiskoordinator/Sannäs Eftis

Jenny Liljeberg

040 744 4723

 

Verksamhetsplan 2021-2022, Sannäs Eftis

Eftis vision och verksamhetsidé:

Vår vision är att varje enskilt barn skall höras och ses. En plats där de känner sig trygga, omtyckta, och en plats de gärna kommer till efter skolan.

 

Värden, uppgifter och mål:

Öva sociala färdigheter, ta varandra i beaktande

Satsar på Vi-anda genom gemensamma aktiviteter och diskussioner

Mångsidig verksamhet

Tid för fri lek

Vuxna är närvarande och lyssnar

Förebygga utfrysning, vi accepterar varandras olikheter

 

Samarbete:

Infobrev till föräldrarna varje fredag, via mejl, där det kommer fram vad vi har gjort under veckan plus nästa veckas program.

Föräldrarna fyller i blanketten om barnets förhandsuppgifter

Dagliga diskussioner med föräldrarna

Samtal/möte med föräldern vid behov

Samarbete med skolan där vi får kännedom om deras planering och program

Diskussion med lärarna

Utnyttjar stadens utbud av tjänster och program för eftisgrupper

 

Läsårets utvecklingsåtgärder

Vi främjar barnens sociala färdigheter genom lek, samarbete, diskussioner, och den vuxna ingriper vid nödvändiga situationer.

Må bra tillsammans

Lugna stunder med saga/lugn aktivitet


 

Personal:

Monica Roms (ansvarsledare) 30 h/v, och en annan ledare 20 h/v med stöd av BMR, den andra ledaren för läsåret 2021-2022 är ännu oklar.

Deltar i mån av möjlighet i fortbildningar/kurser som ordnas för eftisledarna

Planerar verksamheten tillsammans

Delar upp barnen under fri och ledd verksamhet, varsin ledare tar varsin grupp

Skapa gruppanda, genom aktiviteter och diskussioner

 

Eftis egen läsårsplan: mål och innehåll

Barnen skall kunna känna sig trygga på eftis, trivas och ha roligt

Vuxna lägger klara gränser, och ser till att alla följer reglerna på eftis

Lära sig nya sker

Förebygger mobbning genom att den vuxna är närvarande och lyhörd

Kompisrelationer viktiga

Vuxna bryr sig om barnet, och ger den individuella kontakten

Satsar på en mångsidig verksamhet där barnens önskemål tas i beaktande

Erbjuda barnen Rörelse och vila/lugn stund

Dagliga aktiviteter

Utevistelse

Mellanmål

Tyst/lugn stund

Fri lek, pyssel ,spel

Använder flitigt gymnastiksalen (både i ledd verksamhet och fritt)

Mellanmål

Utöver detta extra program, t.ex. bakning, utfärder, maskerad

Planer

Kris-, räddnings-, antimobbningsplan

Statistiska uppgifter

Barnantal: 14

Ledare: 2

Öppettider: 13-17, under läsårets skoldagar

 

10.5.2021

 

Monica Roms, ansvarig eftisledare

Tove Munkberg, eftisansvarig, Hem och skola i Sannäs rf.