Sannäs Skola

Välkomna till Sannäs Hem och Skolas websidor!

Du  hittar oss också på Facebook: 

 

 

Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Vi föräldrar vill lyfta fram denna enormt fina utvecklingen av pedagogiken i Sannäs skola. Vi vill tacka hela skolans personal för det fina arbete de gör för våra barns inlärning och för en trygg skolvardag!

I Sannäs skola inledde man läsåret 2017-2018 med att bygga upp skolvardagen på nytt. För att motivera eleverna, skapa arbetsglädje samt förbättra inlärningsresultaten arbetar man nu med ämnesövergripande helhetsundervisning. Detta innebär att ämnesinnehållet från flera läroämnen byggs upp till större helheter, så att eleven under teman på 4-6 veckor bekantar sig med fenomen från flera olika synvinklar. 

Detta arbetssätt bygger helt på de centrala tankarna och ämnesinnehållet i läroplanen. I detta arbete blir inlärningsmetoderna mer mångsidiga, eleven är aktiv och medveten om mål och förväntningar. Hen får lära sig att ta ett större ansvar för sin egen inlärningsprocess. 

Tack vare de mångsidiga arbetsmetoderna hittar eleven sina styrkor och sitt sätt att lära sig. I valet av arbetsmetoder är även de mångsidiga kompetenserna, dvs. färdigheterna eleverna skall få lära sig, inbakade. Barnen lär sig att se på saker och ting ur flera synvinklar, de lär sig av varandra och märker att alla har olika styrkor som de kan dra nytta av i arbetet. De lär sig med varandra och av varandra. 

Vi föräldrar har fått ta del av de nya pedagogiska metoderna under föräldrakvällar under både våren och hösten. Skolans föräldraförening har även ordnat en kväll kring pedagogiken.

Ett tema innehåller läs-, skriv- och praktiska uppgifter kombinerade från flera olika skolämnen. Vi tänker att inget enskilt läroämne behöver kännas svårt, tråkigt eller onödigt för eleverna då det ingår i en helhet. Via de mångsidiga uppgifterna, en del obligatoriska andra frivilliga, kan eleven skapa en egen lärprocess som bygger på hens styrkor. Valmöjligheterna sporrar och motiverar eleverna. 

Eleverna arbetar emellanåt självständigt, emellanåt i smågrupper. De jobbar gärna med sina uppgifter och upplever att de nu förstår hur saker fungerar på riktigt. Barnen upplever att de har bättre arbetsro när de arbetar enligt det nya arbetssättet. Vi föräldrarna har märkt att antalet läxor har minskat och oroat oss lite över det, men nu när eleverna arbetar med flera läroämnen i samma temahelhet behöver läraren inte ge så mycket hemläxor som tidigare. 

Vi föräldrar uppskattar även det att man i Sannäs skola har lagt mer fokus på hur man bemöter varandra lärare-elev och elev-elev.

Bedömningen av skolarbetet skall vara mångsidig och sporrande. För detta har man i Sannäs skola utvecklat ett eget bedömningsverktyg, så både elever och vårdnadshavare får information om hur arbetet fortlöper.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process. Resultatet av forskningen kommer att ha både nationell och internationell spridning. 

 

Hem och Skola i Sannäs rf styrelse

VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 HEM OCH SKOLA I SANNÄS RF.
Föreningens syfte är att
- främja fostringsgemenskap, interaktion och samarbete mellan barnens föräldrar och skolan
- stödja hemmet och skolan i syfte att skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen och främja barnens välmående.
- föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller fostran och lärandet i förhållande skolan. - fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar.
För att uppnå sitt syfte ska föreningen
- ta del av skolans verksamhet
- samarbeta med skolans ledning, personal och upprätthållare
- informera om föreningens verksamhet och understöda kommunikationen mellan föräldrarna och skolan.
- hålla kontakt och samarbeta med skolans personal samt övriga parter som arbetar för barnens väl.
- ordna verksamhet; föräldraträffar, kurser och andra motsvarande tillfällen, som stärker ett gott samarbete mellan föräldrarna.
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter och organisationer.
Verksamhetsplan 2021-2022
För alla elever i Sannäs skola:
• Disco på hösten och våren om begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin tillåter
• Xylitolpastiller
• Ebban e-böcker
• Uteredskap
• Teaterbesök
Eftisverksamhet:
• Ansvarar och ordnar eftermiddagsverksamhet i Sannäs skola
Första- och andraklassister:
• Alla första- och andraklassister får en egen Sannäs skola representations t-skjorta

Sjätteklassister:
• Busstransport och inträde för sjätteklassisternas utfärd till Heureka eller motsvarande klassbesök
Övrigt:
• Understöder deltagande i Stafettkarnevalen och Skolmusik evenemangen
• Ordnar evenemang om begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin tillåter, t.ex. Vår- eller Höstjippo; Hem och Skola dagens morgonmål samt med serveringar på olika skolans
evenemang t.ex. julfest, vårfest och föräldramöten
• Viol- och Calluna- eller motsvarande försäljning och möjliga övriga insamlingar
• För fram föräldrarnas åsikter och fortsätter göra bra samarbete med skolans personal
• Jobbar för Sannäs skolas framtid och skolbarnens trygg och trivsam skolvardag.
Marianne Falck-Hvilstafeldt, ordförande

 

 

 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Förening Hem och Skola i Sannäs rf, http://www.sannas.hemochskola.fi/, hemochskolas@gmail.com

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, kassör, Tilitiimi T&M Oy och verksamhetsgranskare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen