Aktuellt!

Välkomna till Sannäs Hem och Skolas websidor! 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020 HEM OCH SKOLA I SANNÄS RF.

 

Hem och skola i Sannäs påverkade aktivt för att försäkra skolans framtid och för att Östra Borgås bildningscentrum skulle placeras i Sannäs skolas nuvarande tomt och har aktivt varit i kontakt med beslutsfattarna om skolärendet och lyft frågan fram t.ex. i lokalmedia. Samarbetat med POFF, Porvoon vanhempainyhdistykset ry. – Borgå föräldarföreningar rf. Föreningen har fungerat aktivt även unden coronaepidemin fast epidemitiden har planerade evenemang inte kunna ordnas osv.

 

Hem och skola har ordnat disko i samarbete med skolan för alla elever på hösten. Disco på våren och vårjippo blev inställt under distansskolan. Alla elever fick xylitolpastiller och Ebban e-böcker.  Alla nya förstaklassister fick en egen Sannäs skola representations t-skjorta från Hem och skola och ordnade kläderbestälning av skolans representations kläder. 
 

Föreningen bjöd morgonmål på Hem och Skola dagen och ordnade servering på julfest och föräldramöten. Callunaförsäljning ordnades hösten 2019 men violaförsälningen blev inställt på våren.
 

HoS skaffade nya skidutrustningar till skolan och ordnade vässningen av skolans skridskor och skaffade 12 stycken snöspadar. HoS ordnade träningsövningar inför Gustavs tävlingarna i skolans gymnastiksal. HoS bjöd berlinermunkar på vändag för skolbarnen. HoS har hanterat donerade stipendiepengar. 

Eftis
 

Ansvarande för eftis och arbetsgivare åt eftispersonal (två anställda). På grund av coronaepidemin var en av eftisledare, timmeanställd permiterad på våren och ansvarig eftishandlerare permiterad under sommaren. På grund av coronaepidemin var eftisverksamhet stängt från 16.3.2020 då skolan fungerade endast distans. 

Rekryterade en ny eftishandledare (timmeanställd) under våren för att börja arbeta augusti 2020. 

Ansökte och fick bidrag från Brita Maria Rehnlundsstiftelse

Utfärd till trampolinpark gjordes på hösten 2019. Inga utfärder under våren 2020 på grund av corona-epidemin. 

Marianne Falck-Hvilstafeldt, ordförande

 

 

Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Vi föräldrar vill lyfta fram denna enormt fina utvecklingen av pedagogiken i Sannäs skola. Vi vill tacka hela skolans personal för det fina arbete de gör för våra barns inlärning och för en trygg skolvardag!

I Sannäs skola inledde man läsåret 2017-2018 med att bygga upp skolvardagen på nytt. För att motivera eleverna, skapa arbetsglädje samt förbättra inlärningsresultaten arbetar man nu med ämnesövergripande helhetsundervisning. Detta innebär att ämnesinnehållet från flera läroämnen byggs upp till större helheter, så att eleven under teman på 4-6 veckor bekantar sig med fenomen från flera olika synvinklar. 

Detta arbetssätt bygger helt på de centrala tankarna och ämnesinnehållet i läroplanen. I detta arbete blir inlärningsmetoderna mer mångsidiga, eleven är aktiv och medveten om mål och förväntningar. Hen får lära sig att ta ett större ansvar för sin egen inlärningsprocess. 

Tack vare de mångsidiga arbetsmetoderna hittar eleven sina styrkor och sitt sätt att lära sig. I valet av arbetsmetoder är även de mångsidiga kompetenserna, dvs. färdigheterna eleverna skall få lära sig, inbakade. Barnen lär sig att se på saker och ting ur flera synvinklar, de lär sig av varandra och märker att alla har olika styrkor som de kan dra nytta av i arbetet. De lär sig med varandra och av varandra. 

Vi föräldrar har fått ta del av de nya pedagogiska metoderna under föräldrakvällar under både våren och hösten. Skolans föräldraförening har även ordnat en kväll kring pedagogiken.

Ett tema innehåller läs-, skriv- och praktiska uppgifter kombinerade från flera olika skolämnen. Vi tänker att inget enskilt läroämne behöver kännas svårt, tråkigt eller onödigt för eleverna då det ingår i en helhet. Via de mångsidiga uppgifterna, en del obligatoriska andra frivilliga, kan eleven skapa en egen lärprocess som bygger på hens styrkor. Valmöjligheterna sporrar och motiverar eleverna. 

Eleverna arbetar emellanåt självständigt, emellanåt i smågrupper. De jobbar gärna med sina uppgifter och upplever att de nu förstår hur saker fungerar på riktigt. Barnen upplever att de har bättre arbetsro när de arbetar enligt det nya arbetssättet. Vi föräldrarna har märkt att antalet läxor har minskat och oroat oss lite över det, men nu när eleverna arbetar med flera läroämnen i samma temahelhet behöver läraren inte ge så mycket hemläxor som tidigare. 

Vi föräldrar uppskattar även det att man i Sannäs skola har lagt mer fokus på hur man bemöter varandra lärare-elev och elev-elev.

Bedömningen av skolarbetet skall vara mångsidig och sporrande. För detta har man i Sannäs skola utvecklat ett eget bedömningsverktyg, så både elever och vårdnadshavare får information om hur arbetet fortlöper.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process. Resultatet av forskningen kommer att ha både nationell och internationell spridning. 

 

Hem och Skola i Sannäs rf styrelse

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Förening Hem och Skola i Sannäs rf, http://www.sannas.hemochskola.fi/, hemochskolas@gmail.com

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, kassör, Tilitiimi T&M Oy och verksamhetsgranskare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen

MODELLSTADGAR för Hem öch Sköla-föreningar
1 § Namn
Föreningens namn är Hem och Skola i Sannäs rf och hemort Borgå
2 § Syfte
Föreningens syfte är att
- främja fostringsgemenskap, interaktion och samarbete mellan barnens föräldrar, daghemmet och/eller skolan
- stödja hemmet, daghemmet och/eller skolan i syfte att skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen och främja barnens välmående.
- föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller fostran och lärandet i förhållande till daghemmet och/eller skolan.
- fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar.
För att uppnå sitt syfte ska föreningen
- ta del av daghemmets och/eller skolans verksamhet
- samarbeta med daghemmets och/eller skolans ledning, personal och upprätthållare
- informera om föreningens verksamhet och understöda kommunikationen mellan föräldrarna, daghemmet och/eller skolan.
- hålla kontakt och samarbeta med daghemmets och/eller skolans personal samt övriga parter som arbetar för barnens väl.
- ordna verksamhet; föräldraträffar, kurser och andra motsvarande tillfällen, som stärker ett gott samarbete mellan föräldrarna.
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter och organisationer.
3 § Neutralitet
Föreningen är politiskt och religiöst neutral.
4 § Medlemmar
Till medlem i föreningen antas vårdnadshavare till barn samt personal i daghemmet och eller skolan och andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Medlem betalar årlig medlemsavgift enligt föreningens årsmötesbeslut.
5 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse
 
eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.
6 § Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och två till tolv andra ordinarie medlemmar. Ordförande bör vara vårdnadshavare till barn vid skolan och/eller daghemmet. Ordförande väljs för ett år och kan återväljas högst två gånger. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget. Styrelsemedlem kan återväljas högst två gånger. Minst en medlem i styrelsen kan väljas från daghemmets och/eller skolans personal. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och inom eller utom sig kassör samt övriga funktionärer.
7 § Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då den har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
8 § Namntecknare
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans. Styrelsen kan också förordna styrelsemedlem att ensam teckna i föreningens namn.
9 § Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens räkenskapsperiod är 1 september till 31 augusti. Räkenskaperna samt bokslut och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren minst fyra veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren avger skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor före föreningsmötet.
10 § Föreningsmöte
Föreningens årsmöte hålls årligen senast 4 månader efter räkenskapsårets slut. Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
11 § Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per brev eller e-post.
12 § Ärenden vid årsmöte
Föreningsmötet behandlar följande ärenden:
1) Mötet öppnas
2) Val av ordförande, sekreterare, två protokoll justerare och vid behov två rösträknare för mötet

3) Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4) Godkännande av föredragningslista för mötet
5) Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
6) Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga 7) Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift
8) Val av styrelsens ordförande och val av styrelsemedlemmar
9) Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
10) Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
13 § Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst tre fjärdedels röstmajoritet av de avgivna rösterna vid i 10 § nämnt extra möte eller föreningsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels röstmajoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande möten enligt 10 § som skall hållas med minst en månads mellanrum. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
Vid upplösning av föreningen skall dess medel användas för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som beslutar om upplösningen.