Välkomna till Sannäs Hem och Skolas websidor!

Du hittar oss också på Facebook: 

 
Och instagram:
 


Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Vi föräldrar vill lyfta fram denna enormt fina utvecklingen av pedagogiken i Sannäs skola. Vi vill tacka hela skolans personal för det fina arbete de gör för våra barns inlärning och för en trygg skolvardag!

I Sannäs skola inledde man läsåret 2017-2018 med att bygga upp skolvardagen på nytt. För att motivera eleverna, skapa arbetsglädje samt förbättra inlärningsresultaten arbetar man nu med ämnesövergripande helhetsundervisning. Detta innebär att ämnesinnehållet från flera läroämnen byggs upp till större helheter, så att eleven under teman på 4-6 veckor bekantar sig med fenomen från flera olika synvinklar. 

Detta arbetssätt bygger helt på de centrala tankarna och ämnesinnehållet i läroplanen. I detta arbete blir inlärningsmetoderna mer mångsidiga, eleven är aktiv och medveten om mål och förväntningar. Hen får lära sig att ta ett större ansvar för sin egen inlärningsprocess. 

Tack vare de mångsidiga arbetsmetoderna hittar eleven sina styrkor och sitt sätt att lära sig. I valet av arbetsmetoder är även de mångsidiga kompetenserna, dvs. färdigheterna eleverna skall få lära sig, inbakade. Barnen lär sig att se på saker och ting ur flera synvinklar, de lär sig av varandra och märker att alla har olika styrkor som de kan dra nytta av i arbetet. De lär sig med varandra och av varandra. 

Vi föräldrar har fått ta del av de nya pedagogiska metoderna under föräldrakvällar under både våren och hösten. Skolans föräldraförening har även ordnat en kväll kring pedagogiken.

Ett tema innehåller läs-, skriv- och praktiska uppgifter kombinerade från flera olika skolämnen. Vi tänker att inget enskilt läroämne behöver kännas svårt, tråkigt eller onödigt för eleverna då det ingår i en helhet. Via de mångsidiga uppgifterna, en del obligatoriska andra frivilliga, kan eleven skapa en egen lärprocess som bygger på hens styrkor. Valmöjligheterna sporrar och motiverar eleverna. 

Eleverna arbetar emellanåt självständigt, emellanåt i smågrupper. De jobbar gärna med sina uppgifter och upplever att de nu förstår hur saker fungerar på riktigt. Barnen upplever att de har bättre arbetsro när de arbetar enligt det nya arbetssättet. Vi föräldrarna har märkt att antalet läxor har minskat och oroat oss lite över det, men nu när eleverna arbetar med flera läroämnen i samma temahelhet behöver läraren inte ge så mycket hemläxor som tidigare. 

Vi föräldrar uppskattar även det att man i Sannäs skola har lagt mer fokus på hur man bemöter varandra lärare-elev och elev-elev.

Bedömningen av skolarbetet skall vara mångsidig och sporrande. För detta har man i Sannäs skola utvecklat ett eget bedömningsverktyg, så både elever och vårdnadshavare får information om hur arbetet fortlöper.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process. Resultatet av forskningen kommer att ha både nationell och internationell spridning. 

 

Hem och Skola i Sannäs rf styrelse

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 HEM OCH SKOLA I SANNÄS RF.
Vi i Föreningen Hem och Skola i Sannäs rf vill arbeta i gott samarbete med föräldrar och skolan för att göra
barnens skolvardag trygg och trivsam samt bjuda på det lilla extra roliga till våra skolbarn i Sannäs skola. Vi
vill göra vår del för att Sannäs skola skall vara den lyckligaste skolan i Finland.
Hem och skola i Sannäs rf -föreningens syfte är att
• främja fostringsgemenskap, interaktion och samarbete mellan barnens föräldrar och skolan
• stödja hemmet och skolan i syfte att skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen och
främja barnens välmående
• föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller fostran och lärandet i förhållande till skolan
• fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar
För att vi skall uppnå vårt syfte ska föreningen
• ta del av skolans verksamhet
• samarbeta med skolans ledning, personal och upprätthållare
• informera om föreningens verksamhet och understöda kommunikationen mellan föräldrarna och
skolan
• hålla kontakt och samarbeta med skolans personal samt övriga parter som arbetar för barnens väl
• ordna verksamhet; föräldraträffar, kurser och andra motsvarande tillfällen, som stärker ett gott
samarbete mellan föräldrarna.
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier
och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar.

Verksamhetsplan 2022-2023

För alla elever i Sannäs skola:
• Disco på hösten och våren
• Xylitolpastiller
• Uteredskap
• Teaterbesök
Eftisverksamhet:
• Ansvarar och ordnar eftermiddagsverksamhet i Sannäs skola
Förstaklassister:
• Alla nya förstaklassister får en egen Sannäs skola representations t-skjorta

Sjätteklassister:
• Busstransport och inträde för sjätteklassisternas utfärd till Heureka eller motsvarande klassbesök

Övrigt:
• Understöder deltagande i Stafettkarnevalen och Skolmusik evenemangen
• Ordnar evenemang om begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin tillåter,
t.ex. Vår- eller Höstjippo; Hem och Skola dagens morgonmål samt med serveringar på olika skolans
evenemang t.ex. julfest, vårfest och föräldramöten
• Viol- och Calluna- eller motsvarande försäljning och övriga eventuella insamlingar
• För fram föräldrarnas åsikter och fortsätter göra bra samarbete med skolans personal
• Jobbar för Sannäs skolas framtid och en trygg och trivsam skolvardag för skolbarnen
• Ordnar evenemang där även föräldrar kan bekanta sig med varandra t.ex. föräldrafest

Marianne Falck-Hvilstafeldt, ordförande

Välkommen med att jobba tillsammans för barnens bästa
i Finlands lyckligaste skola!

Skolan är en viktig och stor del av barnens liv och många barndomsminnen byggs där. Vi
i Hem och Skola vill fortsätta satsa på barnens bästa möjliga skolvardag tillsammans
med alla andra Sannäs-föräldrar och skolans vuxna.
För att kunna bjuda på det lilla extra roliga till våra skolbarn, behövs det frivilliga
händer och medlemsavgifter. Vi skaffar det extra som behövs i skolan och ordnar gärna
olika evenemang. Vi ordnar även eftis för våra mindre skolbarn. Viktigt är att vi för
fram föräldrarnas åsikter och jobbar för bra samarbete mellan föräldrar och skolan.
Vi använder medlemsavgifter bl.a. till:

 •  För alla elever: disco på hösten och våren, xylitolpastiller
 • Alla nya förstaklassister får en egen Sannäs skola representations t-skjorta
 • Understöder busstransport till Stafettkarnevalen och Skolmusik evenemangen
 • Stödjer skolans verksamhet t.ex. skaffar utrustning bl.a. skidor, pulkor och annat för utevistelse
 • Vårjippo, Hem och Skola dagens morgonmål och serveringar på julfest, vårfestoch föräldramöten

Vi välkomnar alla nya aktiva med i verksamheten! Det minsta vi alla kan göra är att
betala medlemsavgiften (personlig).

Styrelse 2023-2024

 •  Ordförande Lotta Wegelius
 •  Viceordförande & klassföräldraombud Jeanette Broman
 •  Sekreterare & informatör Lotte Stolt
 •  Lärarrepresentant Susanna Backman
 •  Kassör Matias Ahlgren
 •  Eftisansvarig Jenny Liljeberg
 •  Övriga styrelsemedlemmar Ewa Edlund, Lotta Salomaa, Kjell Carlström, Jenny Fransman, Krista Katainen och Petra Kraufvelin-Bergman

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift (personavgift) för läsåret 2023-2024 är 18 euro.
Tack för ditt frivilliga stöd till våra skolbarns bästa!
Mottagarens kontonr FI32 4050 1020 0934 48
Meddelande: Medlemsavgift 2022-2023, namn på medlem/ medlemmar
Mottagare: Hem och Skola i Sannäs rf